Норматив документлар

 

Карар № 37 15.11.2021 ел "Теләче муниципаль районы  Олы Мишә авыл җирлеге Советының 2016 елның 21 ноябрендәге № 43  «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының Олы Мишә авыл җирлеге территориясендә күмү эше һәм муниципаль зиратларны  тоту кагыйдәләре турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында"

Карар № 36 15.11.2021 ел "Җирле салымнар, пенялар һәм бу салымнар буенча бурычлар түләттерүгә өметсез дип табуның өстәмә нигезләре турында."

Карар № 35 15.11.2021 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә  авыл җирлеге Советының  26.11.2014 № 147 "Физик затлар милкенә салым турында" карарына үзгәрешләр кертү турында"

Карар № 34 15.11.2021 ел "Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге советының  «Дәүләт милке чикләнмәгән Олы Мишә авыл җирлеге муниципаль милкендәге җир кишәрлекләре белән идарә итү һәм эш итү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2015 нче елнын 16 июнендәге № 184 карарына үзгәрешләр кертү турында."

Карар № 33 15.11.2021 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Советының  14.03.2019 ел  110  номерлы  «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә  авыл җирлегенең муниципаль милек реестрын алып бару буенча вәкаләтләрне  тапшыруы турында» карарына үзгәрешләр кертү турында"

Карар № 32 15.11.2021 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Советының  «08» апрель 2014 ел,  134 номерлы   "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегенең муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның һәм муниципаль хезмәткәрләрнең  вазыйфаи хәле яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәве сәбәпле алынган бүләкне тапшыру һәм бәяләү, аны гамәлгә ашырудан (сату)  алынган акчаларны бирү һәм исәпләү турында хәбәр итү тәртибе турында"  карарына үзгәрешләр кертү турында"

Постановление № 11 26.03.2021 ел "Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Башкарма комитетының 11.12.2015 № 8  "Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында" карарына үзгәрешләр кертү турында Олы Мишә авыл җирлеге башкарма комитеты карарының типлаштырылган проекты"

Постановление № 10 24.03.2021 ел "Белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында"

Постановление № 8 22.03.2021 ел "Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга биләүгә һәм (яисә) файдалануга  бирү өчен билгеләнгән «Олы Мишә авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль мөлкәте исемлегенә кертелгән мөлкәт белән эш итү тәртибе һәм шартлары турында Нигезләмә"

Постановление № 2 01.02.2021 ел "Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Башкарма комитетының  11.12.2015 № 8 номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында"

Карар № 22 22.03.2021 ел "«Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә этләрне һәм мәчеләрне тоту Кагыйдәләрен раслау турында"

Карар № 20 12.03.2021 ел "Теләче муниципаль районы  Олы Мишә авыл җирлеге Советының 2019 елның  «23» декабре № 134-1 карары белән расланган Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру хакында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында"

Карар № 19 12.03.2021 ел "Теләче муниципаль районы  Олы Мишә  авыл җирлеге Советының  2009 елның «16» июле № 58 карары белән расланган  Олы Мишә авыл җирлегенең җирле үзидарә органында муниципаль хезмәткәрнең персональ мәгълүматлары белән эшләүне оештыру һәм аның шәхси эшен алып бару турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында"

Карар № 18 12.03.2021 ел " Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге  Советының   10.06. 2016 ел № 32  карары белән расланган Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында"

Карар № 15 12.03.2021  ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегенең 2020 елга бюджеты үтәлеше турында"

Карар № 16 12.03.2021 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге территориясендә Россия Федерациясе дәүләт урман фонды җирләренә, физик һәм юридик затларның хосусый милкендәге җирләргә кермәгән яшел үсентеләрне кисү тәртибе турында Нигезләмәне раслау хакында"

Карар № 14  02.03.2021 ел " Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге башлыгын сайлау турында"

Карар № 3 01.02.2021 ел "Олы Мишә авыл җирлеге Башкарма комитетының 20.03.2017 № 4 номерлы «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының «Олы Мишә авыл җирлеге»  муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында» карарына үзгәрешләр кертү турында"

Карар № 2 01.02.2021 ел "Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Башкарма комитетының  11.12.2015 № 8 номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында"

Карар № 2 21.09.2020 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Советына  Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Советы вәкилен сайлау турында"

Карар № 1 21.09.2020 ел, Олы Мишә авыл җирлеге Советының дүртенче чакырылыштагы беренче утырышы "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге башлыгын сайлау турында"

Карар № 10 13 август 2020 ел "Теләче муниципаль районының Олы Мишә авыл җирлеге территориясендә дүртенче чакырылыш  Татарстан Республикасы Президентын һәм  Олы Мишә авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары депутатларын сайлаулар буенча сайлау алды агитация материалларын урнаштыру өчен махсус урыннар билгеләү турында"

Карар № 7 06.04.20202 ел "2020 елда   Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегендә   салым чыгымнары исемлеген төзү һәм салым чыгымнарын бәяләү Тәртибен раслау турында"

Карар № 3 17.02.2020 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегенең гомуми файдаланудагы җирле әһәмияттәге автомобиль юллары исемлеген раслау һәм идентификаион номерлар бирү турында"

Карар № 2 31.01.2020 ел "2020 елга Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының Олы Мишә авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләр күрсәтүнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр хакын раслау турында"

Карар № 1 10.01.2020 ел "Салым түләүчеләргә һәм салым агентларына салымнар һәм җыемнар турында муниципаль хокукый актларны куллану мәсьәләләре буенча язма аңлатма бирү турында муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында"

Решение № 137 17.01.2020 "О возложении исполнения обязанностей руководителя  Исполнительного комитета Большемешского  сельского поселения"                   

Решение № 136 17.01.2020 "О согласовании кандидатуры при приеме на работу в должность главного

консультанта исполнительного комитета Большемешского сельского поселения Тюлячинского муниципального района"

Решение №135 17.01.2020 "Об утверждении структуры Исполнительного комитета Большемешского сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан"

Решение № 134 23.12.2019 "О досрочном  прекращении  полномочий Главы Большемешского сельского поселения Маннапова Гаптелнура Аглямзяновича"

Решение № 124 26.11.2019 "О назначении схода граждан в населенном пункте  Сосновый Мыс Большемешского сельского поселения Тюлячинского муниципального район Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан

Решение № 124 26.11.2019 "О назначении схода граждан в населенном пункте  Нижние Савруши Большемешского сельского поселения Тюлячинского муниципального район Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан"

Решение № 123 26.11.2019 "О назначении схода граждан в населенном пункте  Большие Савруши Большемешского сельского поселения Тюлячинского муниципального район Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан"

Решение № 122 26.11.2019 "О назначении схода граждан в населенном пункте  Большая Меша Большемешского сельского поселения Тюлячинского муниципального район Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан"

Постановление № 37 от 11.10.2019 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегенең 2019-2029 елларга транстпорт инфраструктурасын раслау турында"

Постановление № 35 07.10.2019 ел "Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге территориясендә балалар өчен спорт һәм балалар өчен уен мәйданчыкларын урнаштыру һәм тоту Тәртибен раслау турында"

Решение № 117 29.08.2019 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы җирле үзидарә органнары депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының һәм муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 21.05.2018 ел № 87 карары белән расланган  Нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Советы"

Решение № 115 19.07.2019 ел "Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Советының «Җирләү эше һәм Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге территориясендәге муниципаль зиратларны тоту кагыйдәләре турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында"

Решение № 118 11.09.2019 ел "Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге Советының  «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында нигезләмәне раслау хакында» карарына үзгәрешләр кертү хакында"

Постановление № 25 25.07.2019 ел"Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлау буенча сайлау алды агитация материалларын урнаштыру өчен Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге территориясендә махсус урыннар билгеләү турында"

Решение № 113 08.05.2019 ел "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегенең 2018 елның 21.05.2018 № 87 санлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге җирле үзидарә органнары депутатларына, сайланып куелган вазыйфаи затларга һәм муниципаль хезмәткәрләргә хезмәт хакы түләү шартлары турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында."

Постановление № 1 22 январь 2019 ел "Теләче муниципаль районының Олы Мишә авыл җирлегендә белешмәләр, йорт кенәгәсеннән өземтә, хуҗалык кенәгәсеннән өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү административ регламентына үзгәрешләр кертү турында"

Решение № 111 01.04.2019 "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының муниципаль  норматив-хокукый актларының үзгәрешләренә мониторинг үткәрү Нигезләмәсен раслау турында"

Решение № 108 06.02.2019 "Теләче муниципаль  районы Олы Мишә авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Олы Мишә авыл җирлегендә муниципаль  хезмәт турындагы Нигезләмәне раслау турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында"

Решение № 41 от 03.10.2016 года " О назначении местного референдума на территории Большемешского сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан" 

Решение №40 от 03.10.2016 года " Об иницировании референдума"

Постановление СП №2 от  09.02.2016 года.

Решение № 32 от 10.06.2016 года " Об утверждении Положения о муниципальной службе в Большемешском сельском поселении Тюлячинского муниципального района РТ"

► РЕШЕНИЕ четырнадцатого заседания второго созыва № 36

 

 

► РЕШЕНИЕ № 25-1

 

 

► РЕШЕНИЕ пятого заседания второго созыва № 9

 

 

► РЕШЕНИЕ внеочередного заседания второго созыва № 51

 

РЕШЕНИЕ №23 от 12.01.2016 года " О назначении местного референдума в Большемешском СП" 

► РЕШЕНИЕ внеочередного заседания второго созыва № 31

 

► РЕШЕНИЕ пятого заседания второго созыва № 10

 

Соңгы яңарту: 2022 елның 15 гыйнвары, 09:58

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International