Норматив документлар

 

Карар №54  10 март 2022ел Теләче муниципаль районы  авыл җирлеге Советының 2008 елның 15 декабрендәге 20 номерлы «Территориаль планлаштыру документлары проектларын килештерү һәм мондый проектлар буенча бәяләмәләр әзерләү өчен Иске Җөри авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары тарафыннан алынган мәсьәләләрне карау тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» карарына үзгәрешләр кертү хакында

Карар №53 10 март 2022ел Теләче муниципаль районы  Иске Җөри авыл җирлеге Советының 2016 елның 14 декабрендәге 46 номерлы  «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының Иске Җөри авыл җирлеге территориясендә күмү эше һәм муниципаль зиратларны  тоту кагыйдәләре турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында

Карар №51 10 март 2022елТатарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлеге Советының 2016 елның 28 декабрендәге 39 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

Карар №50 10 март 2022 ел Теләче муниципаль районыИске Җөри авыл җирлеге Советының 2009 елның 8 июнендәге 8 номерлы карары белән расланган Иске Җөри авыл җирлеге җирле үзидарә органында муниципаль хезмәткәрнең персональ күрсәткечләре белән эшләүне оештыру һәм аның шәхси эшен алып бару турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Карар №5  март 2022ел Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлегендә 2022 елга җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр хакын раслау турында

Карар №19 24 март 2021 ел «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә этләрне һәм мәчеләрне тоту Кагыйдәләрен раслау турында

Карар №18 12 март 2021 елТатарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлегенең 2020 елга бюджеты үтәлеше турында

Карар №16    12 март 2021 ел Теләче муниципаль районы  Иске Җөри авыл җирлеге Советының 2019 елның  «18» декабрендәге  169 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру хакында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар №15  12 март 2021 ел Теләче муниципаль районы  Иске Җөри авыл җирлеге Советының  2009 елның «8 » июнендәге  15 номерлы карары белән расланган  Иске Җөри авыл җирлегенең җирле үзидарә органында муниципаль хезмәткәрнең персональ мәгълүматлары белән эшләүне оештыру һәм аның шәхси эшен алып бару турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар №14 12 март 2021 ел  Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлеге  Советының   2016 елның 12 июнендәге 31 номерлы  карары белән расланган Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Карар №12  12 март 2021 елТатарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри  авыл җирлеге территориясендә Россия Федерациясе дәүләт урман фонды җирләренә, физик һәм юридик затларның хосусый милкендәге җирләргә кермәгән яшел үсентеләрне кисү тәртибе турында Нигезләмәне раслау хакында 

Постановление №4 17 февраоль 2021 ел Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының Иске Җөри авыл җирлегендә  2021 елга җирләү буенча хезмәтләр күрсәтүнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр хакын раслау турында

Постановление №2 1 февраль 2021 ел Иске Җөри авыл җирлеге Башкарма комитетының 27.03.2017елның 3 номерлы «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының «Иске Җөри авыл җирлеге»  муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Постановление №1  1 февраль 2021 ел Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлеге Башкарма комитетының  11.12.2015 ел 14нче номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында .

Карар №2 17 февраль 2020ел   Татарстан Республикасы Теләче  муниципаль районының Иске Җөри авыл җирлегенең  2016 елның 12 августындагы  9 номерлы “Татарстан Республикасы Теләче  муниципаль  районының Иске Җөри  авыл  җирлеге  муниципаль  милкендәге  автомобиль  юлларына идентификация  номерларын  бирү  һәм идентификация  номерларын бирү Тәртибен  раслау турында”  карарының 2  пунктын  үз көчен югалткан дип санау хакынд

 Карар №2 31 январь 2020ел. 2020 елга Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының Иске  Җөри авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләр күрсәтүнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр хакын раслау турынд

Карар №1 10 январь 2020ел Салым түләүчеләргә һәм салым агентларына салымнар һәм җыемнар  турында  муниципаль хокукый актларны куллану мәсьәләләре буенча язма аңлатма бирү турында муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында 

Карар №34 7 октябрь 2019елТеләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлеге территориясендә балалар өчен спорт һәм балалар өчен уен мәйданчыкларын урнаштыру һәм тоту тәртибен раслау турында

Карар №33 7 октябрь 2019 ел  Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлегенең 2019-2029 елларга транстпорт инфраструктурасын раслау турында

Өченче чакырылыш кырык өченче утырыш КАРАРЫ №147 3 сентябрь  2019 ел  Теләче муниципаль районы Иске Җөри авыл җирлеге Советының  «Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Теләче авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында нигезләмәне раслау хакында» карарына үзгәрешләр кертү хакында

Өченче чакырылыш кырык икенче утырышның №145 КАРАРЫ 9 август  2019 ел  Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы җирле үзидарә органнары депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының һәм муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 18 май 2018 ел №99  карары белән расланган  Нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Иске Җөри  авыл җирлеге Советы

Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының Иске Җөри авыл җирлегенең башкарма комитеты карары. Карар №1 21 январь 2019 ел Теләче муниципаль районының Иске Җөри авыл җирлегендә белешмәләр, йорт кенәгәсеннән өземтә, хуҗалык кенәгәсеннән өземтә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

► РЕШЕНИЕ шестнадцатого заседания второго созыва № 28

 

 

► РЕШЕНИЕ пятнадцатого заседания второго созыва № 27

 

 

► РЕШЕНИЕ двадцатого заседания второго созыва № 37

 

Соңгы яңарту: 2022 елның 16 марты, 09:27

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International